Despre competenţă, confidenţialitate şi comportament profesional, în contextul Codului Etic

Autor:Prof. univ. dr. Ana MORARIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate, integritate, obiectivitate, vigilenţă, rigori profesionale

Abstract:
După cum se cunoaşte, organismul profesional român – Camera Auditorilor Financiari din România – a adoptat integral Codul de etică emis de IFAC. Acesta reprezintă cartea de căpătâi a auditorilor financiari români, ghidul lor de conduită în activitatea lor profesională. De aceea, studierea sa în profunzime reprezintă un obiectiv de prim ordin atât în programele de pregătire continuă ale auditorilor, cât şi în învăţământ al auditorilor stagiari. Articolul de faţă îşi propune să prezinte şi să comenteze trei secţiuni extrem de importante ale Codului etic, referitoare la competenţă, confidenţialitate şi comportament profesional, care au o aplicabilitate practică permanentă în activitatea de zi cu zi.\r\rAstfel, competenţa profesională şi atenţia cuvenită impun obligaţii auditorilor de a se conforma legilor şi reglementărilor relevante, de a evita orice acţiuni care pot discredita profesia de auditor, vizând, de asemenea şi perfecţionarea continuă şi durabilă a auditorului, îmbunătăţirea comportamentelor sale şi a serviciilor prestate, precum şi exercitarea responsabilităţilor asumate la cel mai înalt nivel al capacităţii de care dispune. Un auditor financiar trebuie să desfăşoare servicii profesionale în concordanţă cu standardele tehnice şi profesionale relevante. \r\rConfidenţialitatea are ca rol păstrarea secretului profesional, a informaţiilor despre afacerile clientului sau angajatorului dobândite de-a lungul prestării serviciilor profesionale de către auditorii financiari pe parcursul derulării misiunii de audit, obligativitatea confidenţialităţii continuând chiar şi după încetarea relaţiilor între auditorul financiar şi client sau angajator. Acest principiu este necesar a fi riguros respectat deoarece auditorii pe parcursul desfăşurării misiunii lor au la dispoziţie - atât sub formă scrisă, cât şi verbală - toate datele privind situaţia financiară, patrimonială, secrete de producţie şi marketing, precum şi stilul managerial abordat. \r\rPrincipiul comportamentului profesional impune auditorului profesionist obligaţia de a se conforma legilor şi reglementărilor relevante şi de a evita orice acţiuni care pot discredita profesia. Acestea includ acţiuni pe baza cărora, o terţă parte raţională şi informată, la curent cu toate informaţiile relevante, ar concluziona că este afectată în mod negativ buna reputaţie a profesiei.