Limitări şi inadvertenţe în procesul de raportare financiară conform IFRS - cazul societăţilor de investiţii financiare

Autor:Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, lector univ. drd. Ovidiu SPĂTĂCEAN,

JEL:M42

DOI:

Cuvinte cheie:investitori instituţionali, raportare conform IFRS, instrumente financiare, ajustări de conformitate, limitări inerente, dificultăţi de implementare

Abstract:
Evaluând poziţia privilegiată pe care investitorii, în calitatea lor de ofertanţi de capital, o ocupă în rândul utilizatorilor de situaţii financiare precum şi nevoia de informare a acestora în condiţii de corectitudine şi transparenţă, se poate justifica efortul depus de către factorii de reglementare şi supraveghere a pieţei româneşti de capital, în direcţia adoptării şi implementării IFRS la nivelul companiilor emitente de instrumente financiare tranzacţionabile. Demersul cercetării ştiinţifice este orientat cu precădere asupra identificării unor argumente solide pentru a răspunde nevoii de adoptare şi implementare a IFRS de către Societăţile de Investiţii Financiare, în calitatea lor de investitori instituţionali. Aria de interes este definită prin particularităţile pe care le prezintă situaţiile financiare întocmite de Societăţile de Investiţii Financiare, printr-o abordare comparativă între cadrul aplicabil de raportare financiară şi referenţialul IASB, cu scopul de a testa gradul de corelare între cerinţele de prezentare specifice celor două referenţiale contabile, în mod deosebit cu referire la problematica instrumentelor financiare. Studiul de caz îşi propune să identifice ajustările de conformitate pe care le implică tranziţia la un sistem de raportare conform cu IFRS, eforturile fiind canalizate în direcţia măsurării la valoarea justă a activelor financiare tranzacţionabile deţinute în portofoliul Societăţilor de Investiţii Financiare. O altă dimensiune a demersurilor investigative întreprinse de autori face referire la evaluarea stadiului de implementare a sistemului de raportare financiară conform IFRS în cazul Societăţilor de Investiţii Financiare. În acest scop, direcţiile de cercetare au vizat următoarele coordonate relevante: evaluarea oportunităţii şi necesităţii privind raportarea conformă cu IFRS; identificarea limitărilor inerente şi a dificultăţilor practice de implementare a procesului de raportare financiară conform IFRS şi formularea unor soluţii şi recomandări pentru depăşirea dificultăţilor de implementare. \r\r