Cercetări privind noile provocări şi tendinţe în auditul intern

Autor:Prof. univ. dr. Victoria STANCIU

JEL:M40, G30

DOI:

Cuvinte cheie:audit intern, viziune, stakeholder, priorităţi

Abstract:
O analiză atentă a auditului intern din perspectiva ultimilor ani evidenţiază transformările calitative semnificative înregistrate ca urmare a integrării tot mai bune a acestei funcţii în cadrul organizaţiilor şi alinierii ei la cerinţele exprimate de către deţinătorii de interese. Apreciind că unul dintre factorii de succes în reuşita muncii de audit intern este înţelegerea aşteptărilor managementului executiv şi a responsabililor cu guvernanţa din cadrul organizaţiei, prezentul articol supune atenţiei diferitele aşteptări exprimate de către stakeholderi, precum şi viziunile lor particulare privind rolul auditului intern în cadrul organizaţiei. Plecând de la regulile de bună practică în auditul intern, cercetarea a abordat modul în care trebuie înţelese şi implementate în cadrul organizaţiilor cele trei linii de apărare, evidenţiind locul şi rolul auditului intern în asigurarea unui sistem performant de control intern şi respectiv de management al riscului. Punctele de vedere exprimate ca urmare a cercetării desfăşurate, aduc clarificări şi sugestii pentru îmbunătăţirea muncii auditorilor interni, cu atât mai mult cu cât pe acest segment profesional se resimte o nevoie acută de dialog şi schimb de experienţă. \r\n